Làm thế nào để biết vể người khác qua màu sắc xương và ngoại hình: Tăng Quốc Phiên đã chi rõ quan sát “xương” của một người,