Hoàng Đông quát muốn đánh bài kiểu miền nam: Hoàng Đông quát hỏi: – Ngươi có điều chi mà vội vàng